برنامه های امروز و فردا
– مجری برنامه سرکار خانم کریمی– مجری برنامه جناب آقای شجاعی مهر
– طعم امروز با اجرای خانم مقدم– طعم امروز با اجرای آقای نمازی
– نفس عمیق با حضور آقای دکتر حسام بختیاری (روانپزشک)– هنر امروز با اجرای خانم امیریان
– ایران بانو با اجرای خانم توسلی– نفس عمیق با حضور آقای دکتر مظفر
– سرزمین من